Konkurs dla organizacji pozarządowych

Konkurs dla organizacji pozarządowych

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2020 r. pn. „Kultura Wrażliwa”. Zgłaszane działania mają zwiększać dostępność kultury dla osób z niepełnosprawnościami w województwie małopolskim.

Dofinansowanie można zdobyć na zadania, które m.in. znoszą bariery w dostępie do kultury dla osób z niepełnosprawnościami i zwiększają ich udział w obiegu kulturalnym. Planowane działania mogą się odbywać online!

W ramach konkursu wspierane będą zadania:

a)     znoszące bariery w dostępie do kultury dla osób z niepełnosprawnościami, m.in. poprzez dostosowanie do potrzeb tego typu publiczności i dostępie do dzieł literackich, teatralnych, filmowych oraz eksponatów, obiektów i zajęć warsztatowych;

b)    aktywizujące środowisko osób z niepełnosprawnościami i zwiększające ich udział w obiegu kulturalnym;

c)     utrwalające i zachowujące zasoby dziedzictwa kulturowego w formie cyfrowej, która umożliwia ich odbiór przez szerokie grono publiczności (w tym równy dostęp dla osób z niepełnosprawnościami);

d)    zachęcające do tworzenia dostępnych treści kultury;

e)     wzbogacające ofertę kulturalną Małopolski dostosowaną dla osób z niepełnosprawnościami poprzez realizację działań kulturalnych, animacyjnych, artystycznych oraz chroniących dziedzictwo kulturowe Małopolski, takich jak np. koncerty, wystawy, festiwale, przeglądy, konkursy lub inne;

f)     edukujące z zakresu dostosowania oferty kulturalnej dla osób z niepełnosprawnościami.

Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył na cel konkursu 100 tys. zł. wsparcia. Kwota dofinansowania jednego zadania nie może przekraczać 10 000 zł.

Do konkursu mogą być składane oferty zadań, których realizacja rozpoczynać się będzie nie wcześniej niż 15.09.2020 r., a kończyć nie później niż 31.12.2020 r.

W ramach konkursu uprawniony podmiot może złożyć maksymalnie jedną ofertę.

Swoje oferty o dotację wszystkie uprawnione do tego podmioty mogą składać za pomocą systemu dostępnego na stronie internetowej: www.pozarzadowa.malopolska.pl do 5 listopada.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu na stronie BIP: https://bit.ly/3lJ5kGg