Konkurs „Kultura Wrażliwa”

Konkurs „Kultura Wrażliwa”

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2023 roku pn. „Kultura Wrażliwa”

W ramach konkursu wspierane będą zadania:

1) znoszące bariery w dostępie do kultury dla osób z niepełnosprawnościami, m.in.: poprzez dostosowanie do potrzeb tego typu publiczności i dostępie do dzieł literackich, teatralnych, filmowych oraz eksponatów, obiektów i zajęć warsztatowych, zrealizowane we współpracy z instytucjami kultury z terenu województwa małopolskiego;

2) aktywizujące środowisko osób z niepełnosprawnościami i zwiększające ich udział w obiegu kulturalnym;

3) utrwalające i zachowujące zasoby dziedzictwa kulturowego w formie cyfrowej, która umożliwia ich odbiór przez szerokie grono publiczności (w tym równy dostęp dla osób z niepełnosprawnościami);

4) zachęcające do tworzenia dostępnych treści kultury;

5) wzbogacające ofertę kulturalną Małopolski dostosowaną dla osób z niepełnosprawnościami poprzez realizację działań kulturalnych, animacyjnych, artystycznych oraz chroniących dziedzictwo kulturowe Małopolski;

6) edukujące z zakresu dostosowania oferty kulturalnej dla osób z niepełnosprawnościami.

Do konkursu mogą być składane oferty zadań, których realizacja rozpoczynać się będzie nie wcześniej niż 01.02.2023 r., a kończyć nie później niż 31.12.2023 r. Ze środków dotacji pokrywane mogą być koszty poniesione najwcześniej po podpisaniu umowy.

Oferent zobowiązany jest do wykazania się własnym wkładem w wysokości co najmniej 10% wszystkich kosztów zadania. Obowiązkowe jest wykazanie zarówno „innych środków finansowych” jak i „wkładu osobowego” w kosztorysie. Nie przewiduje się wyceny wkładu rzeczowego w kosztorysie zadania.

W ramach konkursu uprawniony podmiot może złożyć maksymalnie jedną ofertę.

Maksymalna kwota oczekiwanej przez wnioskodawcę dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego nie może być większa niż 15 000 złotych.

Szczegółowe informacje w załączniku.

 

Składanie ofert odbywa się dwuetapowo

Etap pierwszy:
Wersję elektroniczną oferty należy złożyć za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi zadań publicznych – Generatora eNGO dostępnego na stronie internetowej pod adresem https://www.pozarzadowa.malopolska.pl/, w terminie: 2023-03-30 23:59

Etap drugi:
Wygenerowaną w systemie i podpisaną przez osoby upoważniony ofertę, tożsamą z wersją elektroniczną (suma kontrolna wygenerowanej oferty na wydruku powinna być zgodna z sumą kontrolną widniejącą w ofercie w Generatorze eNGO) wraz z obowiązującymi załącznikami należy dostarczyć do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w terminie: 2023-03-31 16:00

Pocztą na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
30-017 Kraków, ul. Racławicka 56

z dopiskiem na kopercie:
„Kultura Wrażliwa” 2023